Wizardz io

Game aliases:  io-games/wizardz-io io.games/wizardz-io iogames/wizardz-io