Wazana.io

Game aliases:  io-games/wazana-io io.games/wazana-io iogames/wazana-io