Tinyworlds io

Game aliases:  io-games/tinyworlds-io io.games/tinyworlds-io iogames/tinyworlds-io