Slither Royale io

Game aliases:  io-games/slither-royale-io io.games/slither-royale-io iogames/slither-royale-io