Silly Snakes io

Game aliases:  io-games/silly-snakes-io io.games/silly-snakes-io iogames/silly-snakes-io