Knckout.io

Game aliases:  io-games/knckout-io io.games/knckout-io iogames/knckout-io
Stay alive and knock others off!