Classic Snakes io

Game aliases:  io-games/classic-snakes-io io.games/classic-snakes-io iogames/classic-snakes-io